Úspešne dokončené:

Pomoc arménskym rodinám utekajúcim pred vojnou

Získaných 0 € 2 055 €
2 000 €
 -
48 darcov
Celkom sa zapojilo
43 €
Priemerná výška daru
150 €
Najvyšší dar
11 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Pomoc arménskym rodinám utekajúcim pred vojnou

Získaných 0 € 2 055 €
2 000 €

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Spolu pomáhať – United for Help o.z.
Dátum pridania
4. 10. 2023
Posledná aktualita

5. 12. 2023 10:29

Thank you! Together we helped 11 families. Ďakujeme! Spolu sme pomohli 11 rodinám.

Slovenčina nižšie

Thanks to the generous support you provided to the people of Artsakh, who escaped to Armenia to save their lives we helped 11 families who now live in more dignified conditions! Let us share the stories and details of how we helped the families in Armenia.

Altogether, our help consisted of household appliances, winter clothes, and furniture that were the current biggest needs in the refugee community. The total worth of aid was €2345. 

                                              In Tbilisi, Georgia, our director met with the director of the local partner, INEDNET NGO, signed a contract and delivered the money.

A story of Ruzan Gasparyan.

Our mission is not only delivering humanitarian aid but also listening to and sharing the stories of people we help. Thus, let us share the story of Ruzan Gasparyan, who is a single mother of three, from Sarushen village in Artsakh.

"After 44 days of the war in 2020, they stayed in Artsakh and endured a grueling nine-month blockade by Azerbaijan. They faced restricted movement, and a lack of access to medicine, and proper food. A horrifying war broke out in September, prompting women and children to flee through forests at night, leaving behind the men who stayed to fight. 

With heavy hearts, they reached Armenia, leaving everything behind—their family, house, and homeland. Sadly, her husband, brother, and other village boys didn't make it. They were killed defending the land and its people just like both her and her husband's fathers did during the 90s.

Now, Ruzan faces a new reality and starts life from scratch with no winter clothes, furniture, or even a bed for each child."

                                             Ruzan's daughter looking at the picture of her father and uncle.

If you would like to keep supporting the people in Armenia or other activities of our NGO, you can do so by donating to our bank account 

IBAN: SK0883300000002702673022 (Note: Armenia, Ukraine, Iraq)

PayPal: unitedforhelp.org@gmail.com

Or supporting our current winter fundraiser in Ukraine.

Big thanks go to the Future Leaders Exchange Program Alumni community in Armenia and Nazenik, and the INEDNET NGO, who granted the delivery of aid. 

Lastly, let me share a message from Arpine, mom of two small children who said: „You have given us unexpected happiness. God bless you and your families. Thank you very much!“

__________________________________________

Vďaka štedrej podpore, ktorú ste poskytli ľuďom z Artcachu, ktorí utiekli do Arménska, aby si zachránili život, sme pomohli 11 rodinám, ktoré teraz žijú v dôstojnejších podmienkach! Radi by sme sa s vami podelili o príbehy a podrobnosti o tom, ako sme pomohli rodinám v Arménsku. Naša pomoc pozostávala z domácich spotrebičov, zimného oblečenia a nábytku, ktoré sú v súčasnosti v utečeneckej komunite najpotrebnejšie. Celková hodnota pomoci bola 2345 eur.

                                               V Tbilisi v Gruzínsku sa náš riaditeľ stretol s riaditeľom miestneho partnera, mimovládnej organizácie INEDNET, podpísal zmluvu a dodal peniaze.

Príbeh Ruzana Gasparyana.

Našou misiou nie je len doručovanie humanitárnej pomoci, ale aj počúvanie a zdieľanie príbehov ľuďom, ktorým pomáhame. Poďme sa teda podeliť o príbeh Ruzan Gasparyan, ktorá je slobodnou matkou troch detí z dediny Sarushen v Artsakh.

"Po 44 dňoch vojny v roku 2020 zostali v Arcachu a vydržali náročnej deväťmesačnej blokádne zo strany Azerbajdžanu. Čelili obmedzenému pohybu a nedostatku prístupu k liekom a primeranej strave. V septembri vypukla desivá vojna, nútiac ženy a deti, v noci utekať cez lesy, zanechávajúc doma mužov, ktorí zostali bojovať.

S ťažkým srdcom sa dostali do Arménska, opúšťajúc všetko – svoju rodinu, domov a vlasť. Bohužiaľ, jej manžel, brat a ďalší muži z dediny to neprežili. Boli zavraždení pri obrane krajiny a jej obyvateľov, rovnako ako to urobili otcovia jej manžela a nej samotnej počas 90. rokov.

Teraz sa Ruzan stretáva s novou realitou a začína život odznova bez zimných oblečenia, nábytku alebo dokonca postele pre každé dieťa."

                                           Ruzanina dcéra hľadí na fotografiu svojho otca a strýka.

Ak chcete ďalej podporovať ľudí v Arménsku alebo iné aktivity nášho združenia, môžete tak urobiť príspevkom na náš bankový účet:

IBAN: SK0883300000002702673022 (Poznámka: Arménsko, Ukrajina, Irak)

PayPal: unitedforhelp.org@gmail.com

Alebo podporiť našu súčasnú zimnú zbierku v Ukrajine.

Nakoniec nechám podeliť sa o správu od Arpine, matky dvoch malých detí, ktorá povedala: „Darovali ste nám neočakávané šťastie. Boh vás žehnaj vás a vaše rodiny. Veľmi vám ďakujeme!“

Vďaka patrí komunite absolventom programu FLEX v Arménsku a Nazenik, a neziskovej organizácii INEDNET, ktoré zabezpečili adresné doručenie pomoci.

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Kto kampaň organizuje?

ENG below

Ahojte, volám sa Marek a spolu s ďalšími dobrovoľníkmi pomáhame humanitárne najmä na Ukrajine v rámci o.z. Spolu pomáhať.

Pred pár dňami som od mojej dobrej kamarátky Nazenik dostal žiadosť o pomoc pre 120 000 arménskych kresťanov utekajúcich z regiónu Náhorného Karabachu (tiež Artsakh). Nazenik na hranici pomáhala sedem dní za sebou a teraz sa venuje utečencom v Jerevane. Je to mladá novinárka, ktorá píše o živote týchto dlhodobo utláčaných kresťanov.

(Až štvrtina, 30 000, z týchto utečencov sú deti.)

Komu pomôžeme?

Územie Náhorného Karabachu je sporným územím, na ktorom len pár dní dozadu žilo zhruba 99% arménskych kresťanov. Vojna si tu vyžiadala od začiatku konfliktu zhruba 40 000 životov. Posledných deväť mesiac Azerbajdžan úplne blokoval jediný prechod do Arménska a humanitárnu katastrofu v regióne zavŕšil úplnou inváziou tohto regiónu na konci septembra.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Rodiny z tohto regiónu sú viacčlenné, viacgeneračné rodiny, ktoré si za pár hodín zbalili len to najnutnejšie a utiekli pred azerbajdžanskými raketami do bezpečia.

Našim prvým cieľom je nakŕmiť 10 vybraných rodín, ktoré momentálne žijú v provizórnych podmienkach. Zhruba za 200€ vieme jednej sedemčlennej rodine pomôcť prežiť prvý, najťažší týždeň mimo svojho domova. Veríme, že budeme vedieť spolu pomáhať aj mnoho ďalším rodinám. 

O pár týždňov by sme do Arménska radi osobne vycestovali a ukázali vám výsledky vašej pomoci.

(Staršie generácie opúšťajú Artsakh po prvý krát v živote)

(Nazenik v Artsakhu kde pracoval jej otec a trávila tam mnoho času.)

ENG:

Who is organizing the campaign? 

Hello, my name is Marek, and together with other volunteers, we are assisting in humanitarian efforts, primarily in Ukraine, as part of the organization „United for Help.“

A few days ago, I received a request for help from my good friend Nazenik for 120,000 Armenian Christians fleeing the Nagorno-Karabakh region (aka Artsakh). Nazenik assisted at the border for seven consecutive days and is now dedicated to helping refugees in Yerevan. She is a young journalist who writes about the lives of these long-oppressed Christians.

Whom will we help?

The territory of Nagorno-Karabakh is a disputed area where roughly 99% of Armenian Christians lived just a few days ago. Since the beginning of the conflict, the war has claimed approximately 40,000 lives here. Over the last nine months, Azerbaijan completely blocked the only passage to Armenia, and the humanitarian catastrophe in the region was exacerbated by a full-scale invasion of this territory at the end of September.

Families from this region are large, multi-generational families, who packed only the essentials in a matter of hours and fled to safety from Azerbaijani rockets.

What will the money from this campaign be used for?

Our first goal is to provide food for 10 selected families currently living in makeshift conditions. With approximately €200, we can help a seven-member family survive the first, most challenging week away from their homes. We believe that, together, we can also assist many other families.

In a few weeks, we would like to personally travel to Armenia and show you the results of your assistance.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

5. 12. 2023 10:29

Thank you! Together we helped 11 families. Ďakujeme! Spolu sme pomohli 11 rodinám.

Slovenčina nižšie

Thanks to the generous support you provided to the people of Artsakh, who escaped to Armenia to save their lives we helped 11 families who now live in more dignified conditions! Let us share the stories and details of how we helped the families in Armenia.

Altogether, our help consisted of household appliances, winter clothes, and furniture that were the current biggest needs in the refugee community. The total worth of aid was €2345. 

                                              In Tbilisi, Georgia, our director met with the director of the local partner, INEDNET NGO, signed a contract and delivered the money.

A story of Ruzan Gasparyan.

Our mission is not only delivering humanitarian aid but also listening to and sharing the stories of people we help. Thus, let us share the story of Ruzan Gasparyan, who is a single mother of three, from Sarushen village in Artsakh.

"After 44 days of the war in 2020, they stayed in Artsakh and endured a grueling nine-month blockade by Azerbaijan. They faced restricted movement, and a lack of access to medicine, and proper food. A horrifying war broke out in September, prompting women and children to flee through forests at night, leaving behind the men who stayed to fight. 

With heavy hearts, they reached Armenia, leaving everything behind—their family, house, and homeland. Sadly, her husband, brother, and other village boys didn't make it. They were killed defending the land and its people just like both her and her husband's fathers did during the 90s.

Now, Ruzan faces a new reality and starts life from scratch with no winter clothes, furniture, or even a bed for each child."

                                             Ruzan's daughter looking at the picture of her father and uncle.

If you would like to keep supporting the people in Armenia or other activities of our NGO, you can do so by donating to our bank account 

IBAN: SK0883300000002702673022 (Note: Armenia, Ukraine, Iraq)

PayPal: unitedforhelp.org@gmail.com

Or supporting our current winter fundraiser in Ukraine.

Big thanks go to the Future Leaders Exchange Program Alumni community in Armenia and Nazenik, and the INEDNET NGO, who granted the delivery of aid. 

Lastly, let me share a message from Arpine, mom of two small children who said: „You have given us unexpected happiness. God bless you and your families. Thank you very much!“

__________________________________________

Vďaka štedrej podpore, ktorú ste poskytli ľuďom z Artcachu, ktorí utiekli do Arménska, aby si zachránili život, sme pomohli 11 rodinám, ktoré teraz žijú v dôstojnejších podmienkach! Radi by sme sa s vami podelili o príbehy a podrobnosti o tom, ako sme pomohli rodinám v Arménsku. Naša pomoc pozostávala z domácich spotrebičov, zimného oblečenia a nábytku, ktoré sú v súčasnosti v utečeneckej komunite najpotrebnejšie. Celková hodnota pomoci bola 2345 eur.

                                               V Tbilisi v Gruzínsku sa náš riaditeľ stretol s riaditeľom miestneho partnera, mimovládnej organizácie INEDNET, podpísal zmluvu a dodal peniaze.

Príbeh Ruzana Gasparyana.

Našou misiou nie je len doručovanie humanitárnej pomoci, ale aj počúvanie a zdieľanie príbehov ľuďom, ktorým pomáhame. Poďme sa teda podeliť o príbeh Ruzan Gasparyan, ktorá je slobodnou matkou troch detí z dediny Sarushen v Artsakh.

"Po 44 dňoch vojny v roku 2020 zostali v Arcachu a vydržali náročnej deväťmesačnej blokádne zo strany Azerbajdžanu. Čelili obmedzenému pohybu a nedostatku prístupu k liekom a primeranej strave. V septembri vypukla desivá vojna, nútiac ženy a deti, v noci utekať cez lesy, zanechávajúc doma mužov, ktorí zostali bojovať.

S ťažkým srdcom sa dostali do Arménska, opúšťajúc všetko – svoju rodinu, domov a vlasť. Bohužiaľ, jej manžel, brat a ďalší muži z dediny to neprežili. Boli zavraždení pri obrane krajiny a jej obyvateľov, rovnako ako to urobili otcovia jej manžela a nej samotnej počas 90. rokov.

Teraz sa Ruzan stretáva s novou realitou a začína život odznova bez zimných oblečenia, nábytku alebo dokonca postele pre každé dieťa."

                                           Ruzanina dcéra hľadí na fotografiu svojho otca a strýka.

Ak chcete ďalej podporovať ľudí v Arménsku alebo iné aktivity nášho združenia, môžete tak urobiť príspevkom na náš bankový účet:

IBAN: SK0883300000002702673022 (Poznámka: Arménsko, Ukrajina, Irak)

PayPal: unitedforhelp.org@gmail.com

Alebo podporiť našu súčasnú zimnú zbierku v Ukrajine.

Nakoniec nechám podeliť sa o správu od Arpine, matky dvoch malých detí, ktorá povedala: „Darovali ste nám neočakávané šťastie. Boh vás žehnaj vás a vaše rodiny. Veľmi vám ďakujeme!“

Vďaka patrí komunite absolventom programu FLEX v Arménsku a Nazenik, a neziskovej organizácii INEDNET, ktoré zabezpečili adresné doručenie pomoci.

9. 10. 2023 18:54

People from Artsakh joining our fundraiser! Ľudia z Arcachu podporujú našu zbierku!

Hear the story of Narine:

Narine is a good friend of ours, who is from Artsakh and who spent most of her life in Artsakh. She has joined us to share awareness about the situation and support our fundraiser.

 United for Armenia!

SK:

Narine je naša dobrá kamarátka, ktorá pochádza z Arcachu a väčšinu svojho života strávila v Arcachu. Pripojila sa k nám, aby sa podelila o informácie o situácii a podporila našu finančnú zbierku.

Spolu Arménsku!

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Dobrosrdečný darca
25 €  •  13. 10. 2023 6:51
Dobrosrdečný darca
100 €  •  12. 10. 2023 10:03
Ivana
25 €  •  12. 10. 2023 9:30
Veľa síl všetkým trpiacim! Myslím na vás!
Dobročinný Darca
100 €  •  11. 10. 2023 22:25
Dobročinný Darca
10 €  •  11. 10. 2023 22:24
Veľkorysý darca
25 €  •  11. 10. 2023 21:09
Láskavý darca
25 €  •  11. 10. 2023 14:52
Láskavý darca
100 €  •  11. 10. 2023 12:34
Dobročinný Darca
40 €  •  11. 10. 2023 4:00
Veľkorysý darca
25 €  •  10. 10. 2023 22:46
Dobročinný Darca
10 €  •  10. 10. 2023 20:32
Darca, ktorý je za každú dobrosť
30 €  •  9. 10. 2023 19:49
Láskavý darca
10 €  •  9. 10. 2023 15:41
Darca, ktorý je za každú dobrosť
50 €  •  9. 10. 2023 14:59
Láskavý darca
50 €  •  8. 10. 2023 19:49
Štedrý darca
150 €  •  8. 10. 2023 12:01
Milý darca
5 €  •  7. 10. 2023 13:50
Milý darca
10 €  •  7. 10. 2023 12:40
Milý darca
25 €  •  6. 10. 2023 20:30
Láskavý darca
50 €  •  6. 10. 2023 15:57
Štedrý darca
30 €  •  6. 10. 2023 14:22
Milý darca
15 €  •  6. 10. 2023 14:19
M
25 €  •  6. 10. 2023 10:54
Nech ti Boh dodá silu pokračovať v skvelej robote !
Milý darca
100 €  •  6. 10. 2023 8:51

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň