Úspešne dokončené:

Games of Drones 3.0 | Hrdinom Sláva

Získaných 0 € 19 855 €
15 000 €
 -
329 darcov
Celkom sa zapojilo
60 €
Priemerná výška daru
2 576 €
Najvyšší dar
23 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Games of Drones 3.0 | Hrdinom Sláva

Získaných 0 € 19 855 €
15 000 €

Všetky kampane overujeme

Ambasádor výzvy
Erik Rakič
Dátum pridania
23. 2. 2024

Kto kampaň organizuje?

For English, click here
(You can also switch to English in the upper right corner)

Sme Erik a Maroš a túto kampaň organizujeme na podporu našich priateľov z jednotky Gruzínska národná légia (https://georgianlegion.com.ua/), ktorá bojuje proti okupantom na Ukrajine a od ktorej máme oficiálny mandát na organizovanie finančných zbierok na Slovensku. Ide o našu šiestu finančnú zbierku pre Gruzínsku národnú légiu, predchádzajúcich päť kampaní bolo úspešných, podarilo sa získať sa celkovo 125 000 € a boli zrealizované. Vieme veľmi jasne preukázať, akým spôsobom využívajú jednotky Gruzínskej národnej légie techniku, ktorú ste im pomohli získať.
S okupáciou ukrajinských území nesúhlasíme od úplného začiatku v roku 2014, russká imperiálna politika, ktorú okúsilo aj Gruzínsko v roku 2008 a mnoho iných krajín je nám odporná. 
Svoj nesúhlas a odpor s politikou a vojenskou agresiou russka sa snažíme pretaviť do pomoci tejto konkrétnej jednotke a na konkrétne vybavenie.

Komu pomôžeme?

Touto kampaňou pomôžeme priateľom z Gruzínskej národnej légie, v ktorej za Ukrajinu bojuje okrem Gruzíncov aj veľa iných národností. Jednotka vznikla v roku 2014 a od roku 2016 bola začlenená do Ozbrojených síl Ukrajiny. Jednotka sa zúčastnila bojov od prvých dní invázie – bojovala v bitke pri letisku Antonov (tiež známej ako bitke pri Hostomeli).

Jej veliteľ a zakladateľ Mamuka Mamulashvili (https://en.wikipedia.org/wiki/Mamuka_Mamulashvili) je legendou a Hrdinom bojov proti okupantom z russka, kdekoľvek sa objavia. 

Jeho prínos k oslobodzovaniu Ukrajiny je obrovský, za čo dostal už niekoľko štátnych vyznamenaní.

Priatelia z Gruzínskej národnej légie nám pravidelne opakujú, že pre jednotku sú drony životne dôležité. Preto budeme kampaň naďalej sústrediť na získanie zdrojov na drony – kvôli tomu ostávame aj pri tejto kampani s názvom GAME of DRONES (prvá kampaň s týmto názvom prebehla od 12. 7. 2023 do 31. 8. 2023 a za získané prostriedky bola nakúpená technika, ktorá už plní svoj účel na fronte).

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?


Peniaze z kampane budú použité na zakúpenie 3ks DJI Mavic3T, ktoré jednotke pomožu monitorovať frontové územie a sledovať, kde sa nachádza nepriateľská technika a vojaci.

 Situácia na frontovej línii je dynamická a nepredvídateľná a počas trvania kampane sa môžu požiadavky na konkrétny typ dronov meniť v závislosti od vývoja bojov, výrobných kapacít spoločností aj skladových zásob a dostupnosti techniky. Našim cieľom je doručiť drony Gruzínskej národnej légii čo najrýchlejšie. Po skončení kampane a zakúpení dronov, ktoré budú v danej chvíli dostupné a potrebné, dodáme ďakovacie video (tak ako vždy doteraz!) od jednotky, ktorá bude s dronom operovať.

Naše doterajšie úspešné kampane:


Prvá  -  https://www.donio.sk/podporte-kupu-dronu-pre-gruzinsku-legiu-bojujucu-na-ukrajine

Druhá – https://www.donio.sk/zbierka-na-optiku-pre-gruzinsku-narodnu-legiu

Tretia – https://www.donio.sk/dron-oci-pre-gruzinsku-legiu

Štvrtá – https://www.donio.sk/game-of-drones

Piata – https://www.donio.sk/game-of-drones-2–0-oslobodenie-ukrajiny

Prispejte na dobrú vec!

Podporte kúpu dronov, ktoré pošlú russov domov!

Sláva Ukrajine !

Sláva Gruzínskej národnej légii !

Who is organising the campaign?

We are Erik and Maroš and we organize this campaign in support of our friends from the Georgian National Legion (https://georgianlegion.com.ua/), which is fighting against the occupiers in Ukraine and from which we have an official mandate to organize fundraising campaigns in Slovakia. This marks our fifth fundraiser for the Georgian National Legion. The previous four fundraisers raised a total of €93,329 and were successfully executed. We can demonstrate very clearly how the Georgian National Legion troops use the equipment you have helped them to acquire.

Since 2014, we have stood against the occupation of Ukrainian territories and strongly condemn Russia's imperial policies. These were also experienced by Georgia in 2008, as well as by many other countries.

We are trying to translate our disagreement and opposition to Russia's policy and military aggression into assistance to this particular unit and to specific equipment.

Whom will we be helping?

We will help our friends from the Georgian National Legion with this collection, in which many nationalities other than Georgians are fighting for Ukraine. The unit was established in 2014 and integrated into the Armed Forces of Ukraine in 2016. The unit took part in fighting from the first days of the invasion – it fought in the Battle of Antonov Airport (also known as the Battle of Hostomel).

Its commander and founder Mamuka Mamulashvili (https://en.wikipedia.org/wiki/Mamuka_Mamulashvili) is a legend and a Hero of the battles against the Russian invaders wherever they appear.

His contribution to the liberation of Ukraine is immense, for which he has received several state decorations.

What exactly will the money from this campaign be used for?

Our contacts at the Georgian National Legion consistently emphasize the importance of drones to the unit's operations. That's why we will continue to focus our fundraising on raising funds for drones – that's why we are staying with this campaign called GAME of DRONES (the first campaign with this name ran from 12/7/2023 to 8/31/2023 and the funds raised were used to purchase equipment that is already serving its purpose on the front lines).

The funds from this campaign will be allocated towards purchasing drones DJI Mavic 3T. These drones will aid the unit in monitoring the frontline territory and tracking the location of enemy equipment and soldiers.

The situation on the front line is dynamic and unpredictable, and requirements for a particular type of drone may change over the course of the collection depending on the evolution of the fighting, the production capabilities of the companies, as well as the inventory and availability of equipment. Our goal is to deliver drones to the Georgian National Legion as quickly as possible. Once the collection is complete, and the drones that are available and needed have been purchased, we will provide a thank you video, as we have done in the past. It will come from the unit that will be operating the drone.

Our successful campaigns to date:

First - https://www.donio.sk/podporte-kupu-dronu-pre-gruzinsku-legiu-bojujucu-na-ukrajine

Second - https://www.donio.sk/zbierka-na-optiku-pre-gruzinsku-narodnu-legiu

Third - https://www.donio.sk/dron-oci-pre-gruzinsku-legiu

Fourth - https://www.donio.sk/game-of-drones

Fifth - https://www.donio.sk/game-of-drones-2–0-oslobodenie-ukrajiny

Contribute to a worthy cause!

Support the purchase of the drones that will send the Russos home!

Slava Ukraini !

Glory to the Georgian National Legion !

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Dobročiný Darca
100 €  •  18. 3. 2024 9:19
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  17. 3. 2024 11:35
Milý darca
25 €  •  16. 3. 2024 18:29
Štedrý darca
15 €  •  16. 3. 2024 14:39
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  16. 3. 2024 13:58
@embeathome
2 576 €  •  16. 3. 2024 12:18
Twitter fundraiser transfer - 2nd part
Dobročiný Darca
25 €  •  16. 3. 2024 0:52
Dobrosrdečný darca
25 €  •  15. 3. 2024 23:57
Štedrý darca
50 €  •  15. 3. 2024 22:55
Láskavý darca
10 €  •  15. 3. 2024 14:58
Láskavý darca
25 €  •  15. 3. 2024 11:04
embeathome
1 500 €  •  15. 3. 2024 10:59
1st part of twitter fundraiser payment
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  15. 3. 2024 10:08
Martin
50 €  •  15. 3. 2024 9:50
Silno držím palce, aby ste boli nakoniec úspešní
Štedrý darca
5 €  •  15. 3. 2024 9:45
Štedrý darca
25 €  •  15. 3. 2024 9:40
Dobrosrdečný darca
50 €  •  15. 3. 2024 9:39
Láskavý darca
25 €  •  15. 3. 2024 8:58
Milos
100 €  •  15. 3. 2024 8:56
slava ukrajine
Dobročiný Darca
25 €  •  15. 3. 2024 8:22
Štedrý darca
50 €  •  15. 3. 2024 8:19
Dobročiný Darca
25 €  •  15. 3. 2024 8:15
Štedrý darca
10 €  •  15. 3. 2024 7:51
Dobročiný Darca
25 €  •  15. 3. 2024 7:47
Dobročiný Darca
10 €  •  15. 3. 2024 7:20
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  15. 3. 2024 6:25
Láskavý darca
20 €  •  15. 3. 2024 1:32
Dobrosrdečný darca
10 €  •  15. 3. 2024 0:03
Jj
100 €  •  14. 3. 2024 23:18
Herojam slava!
Dobrosrdečný darca
18 €  •  14. 3. 2024 23:11
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  14. 3. 2024 23:10
Dobročiný Darca
100 €  •  14. 3. 2024 23:08
Adam S.
50 €  •  14. 3. 2024 23:07
Sláva Ukrajine 🇺🇦
Magdalena
50 €  •  14. 3. 2024 22:56
Budeme Vas podporovat az do uplneho vitazstva
Veľkorysý darca
10 €  •  14. 3. 2024 22:37
ivan515
25 €  •  14. 3. 2024 22:28
Slava Ukrajine.
Veľkorysý darca
10 €  •  14. 3. 2024 22:08
Dobročiný Darca
25 €  •  14. 3. 2024 22:02
Dobročiný Darca
10 €  •  14. 3. 2024 21:45
Dobročiný Darca
10 €  •  14. 3. 2024 21:39
Milý darca
10 €  •  14. 3. 2024 21:36
Láskavý darca
500 €  •  14. 3. 2024 21:35
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  14. 3. 2024 21:11
Veľkorysý darca
25 €  •  14. 3. 2024 21:09
Dobročiný Darca
20 €  •  14. 3. 2024 20:57
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  14. 3. 2024 20:28
Dobrosrdečný darca
15 €  •  14. 3. 2024 20:22
Láskavý darca
50 €  •  14. 3. 2024 20:09
Dobrosrdečný darca
50 €  •  14. 3. 2024 19:46
Milý darca
50 €  •  14. 3. 2024 19:37
Laco
20 €  •  14. 3. 2024 18:52
Sláva Ukrajine
Láskavý darca
50 €  •  14. 3. 2024 18:38
Štedrý darca
50 €  •  14. 3. 2024 18:38
Milý darca
25 €  •  14. 3. 2024 18:35
Láskavý darca
10 €  •  14. 3. 2024 18:19
3L
50 €  •  14. 3. 2024 18:16
Vydržte!
Veľkorysý darca
10 €  •  14. 3. 2024 18:08
Milý darca
25 €  •  14. 3. 2024 18:00
Milý darca
100 €  •  14. 3. 2024 17:56
Štedrý darca
250 €  •  14. 3. 2024 17:52
Peťko
200 €  •  14. 3. 2024 17:42
Posielajme Ukrajine čo najviac pomoci !!! Ukrajina vydržte, budeme vás stále podporovať !!! Sláva Ukrajine, Sláva Hrdinom !!!
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  14. 3. 2024 17:40
Dobrosrdečný darca
100 €  •  14. 3. 2024 17:32
Veľkorysý darca
50 €  •  14. 3. 2024 17:32
Láskavý darca
762 €  •  14. 3. 2024 17:29
Láskavý darca
10 €  •  14. 3. 2024 17:24
Dobrosrdečný darca
50 €  •  14. 3. 2024 17:13
Milý darca
40 €  •  14. 3. 2024 17:09
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  14. 3. 2024 17:06
Milý darca
10 €  •  14. 3. 2024 16:59
Darca, ktorý je za každú dobrost
100 €  •  14. 3. 2024 16:57
Darca, ktorý je za každú dobrost
20 €  •  14. 3. 2024 16:54
Dobročiný Darca
200 €  •  14. 3. 2024 16:53
Veľkorysý darca
25 €  •  14. 3. 2024 16:48
Láskavý darca
25 €  •  14. 3. 2024 16:47
Darca, ktorý je za každú dobrost
20 €  •  14. 3. 2024 16:46
Láskavý darca
50 €  •  14. 3. 2024 16:42
Láskavý darca
35 €  •  14. 3. 2024 16:38
Dobrosrdečný darca
25 €  •  14. 3. 2024 16:37
Láskavý darca
30 €  •  14. 3. 2024 16:34
Veľkorysý darca
25 €  •  14. 3. 2024 16:29
Dobročiný Darca
15 €  •  14. 3. 2024 16:28
Dobrosrdečný darca
50 €  •  14. 3. 2024 16:19
Dobrosrdečný darca
25 €  •  14. 3. 2024 15:59
Dobrosrdečný darca
10 €  •  14. 3. 2024 15:55
Veľkorysý darca
100 €  •  14. 3. 2024 15:54
Láskavý darca
10 €  •  14. 3. 2024 15:44
Milý darca
25 €  •  14. 3. 2024 15:38
Láskavý darca
100 €  •  14. 3. 2024 15:30
Veľkorysý darca
25 €  •  14. 3. 2024 15:21
Filip
25 €  •  14. 3. 2024 15:12
Vdaka
Štedrý darca
25 €  •  14. 3. 2024 15:10
Milý darca
100 €  •  14. 3. 2024 15:08
Veľkorysý darca
10 €  •  14. 3. 2024 15:06
Láskavý darca
100 €  •  14. 3. 2024 15:04
Štedrý darca
50 €  •  14. 3. 2024 14:57
Peter
100 €  •  14. 3. 2024 14:47
russi domov!
Dobrosrdečný darca
50 €  •  14. 3. 2024 14:46
Nech sa pomoc co najrychlesie nazbiera a posle sluzit.
Darca, ktorý je za každú dobrost
20 €  •  14. 3. 2024 14:44
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  14. 3. 2024 14:40
Peter
10 €  •  14. 3. 2024 14:33
Viva la Liberté
Dobročiný Darca
50 €  •  14. 3. 2024 14:29
Veľkorysý darca
150 €  •  14. 3. 2024 14:27
Peter
10 €  •  14. 3. 2024 14:25
SME S VAMI, NIE VSETCI ALE SME
Andrea
100 €  •  14. 3. 2024 14:24
Ukrajincom a Gruzíncom večná sláva!
VLUKI
25 €  •  14. 3. 2024 14:20
Slava Ukrajine. Hrdinom slava.
Láskavý darca
25 €  •  14. 3. 2024 14:14
Štedrý darca
50 €  •  14. 3. 2024 14:09
Rado
25 €  •  14. 3. 2024 14:04
Držte sa! Myslíme na vás!
Dobročiný Darca
10 €  •  14. 3. 2024 14:02
Dobročiný Darca
25 €  •  14. 3. 2024 13:45
Peťko
200 €  •  14. 3. 2024 13:44
Posielajme Ukrajine čo najviac pomoci !!! Ukrajina vydržte, budeme vás stále podporovať !!! Sláva Ukrajine, Sláva Hrdinom !!!
Štedrý darca
10 €  •  14. 3. 2024 13:39
Milý darca
20 €  •  14. 3. 2024 13:35
Dobročiný Darca
50 €  •  14. 3. 2024 13:08
Štedrý darca
50 €  •  14. 3. 2024 12:55
Láskavý darca
25 €  •  14. 3. 2024 12:42
Dobrosrdečný darca
25 €  •  14. 3. 2024 12:36
Dobročiný Darca
25 €  •  14. 3. 2024 12:28
Matyas Brych
30 €  •  14. 3. 2024 12:14
Putler, idi na Xuj! Heroiam slava!
Dobročiný Darca
50 €  •  14. 3. 2024 11:39
Veľkorysý darca
50 €  •  14. 3. 2024 10:47
Štedrý darca
50 €  •  14. 3. 2024 9:00
Láskavý darca
20 €  •  14. 3. 2024 8:41
Láskavý darca
10 €  •  14. 3. 2024 7:33
Veľkorysý darca
25 €  •  14. 3. 2024 5:16
Milý darca
25 €  •  14. 3. 2024 0:22
Filip
30 €  •  13. 3. 2024 21:33
Na ruZZov!!!!
Darca, ktorý je za každú dobrost
1 000 €  •  13. 3. 2024 21:19
Štedrý darca
50 €  •  13. 3. 2024 20:32
Lula Cruel
25 €  •  13. 3. 2024 17:53
слава Україні!
Štedrý darca
25 €  •  13. 3. 2024 17:17
Erik
10 €  •  13. 3. 2024 15:01
Fico je kolaborant a vlastizradca
Dobročiný Darca
10 €  •  13. 3. 2024 14:29
Štedrý darca
25 €  •  13. 3. 2024 3:15
Milý darca
50 €  •  13. 3. 2024 1:30
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  12. 3. 2024 21:48
Štedrý darca
100 €  •  12. 3. 2024 21:19
Darca, ktorý je za každú dobrost
20 €  •  12. 3. 2024 20:31
Dobrosrdečný darca
25 €  •  12. 3. 2024 20:07
Dobrosrdečný darca
25 €  •  12. 3. 2024 18:00
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  12. 3. 2024 16:35
Veľkorysý darca
25 €  •  12. 3. 2024 16:33
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  12. 3. 2024 15:58
Štedrý darca
10 €  •  12. 3. 2024 15:41
Tomáš
50 €  •  12. 3. 2024 14:23
Pocta Hrdinom🇬🇪🇺🇦
Štedrý darca
10 €  •  12. 3. 2024 13:52
Láskavý darca
10 €  •  12. 3. 2024 12:42
j
20 €  •  12. 3. 2024 12:36
sme s vami - bojujete aj za nás
Dobrosrdečný darca
25 €  •  12. 3. 2024 12:35
Peťko
100 €  •  12. 3. 2024 12:01
Posielajme Ukrajine čo najviac pomoci !!! Ukrajina vydržte, budeme vás stále podporovať !!! Sláva Ukrajine, Sláva Hrdinom !!!
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  12. 3. 2024 11:57
Darca, ktorý je za každú dobrost
30 €  •  12. 3. 2024 10:22
Dobrosrdečný darca
100 €  •  12. 3. 2024 9:26
Dobročiný Darca
10 €  •  12. 3. 2024 7:56
Veľkorysý darca
25 €  •  12. 3. 2024 3:02
Veľkorysý darca
25 €  •  12. 3. 2024 0:34
Dobročiný Darca
10 €  •  11. 3. 2024 23:05
Dobrosrdečný darca
25 €  •  11. 3. 2024 22:02
Dobrosrdečný darca
45 €  •  11. 3. 2024 21:54
Milý darca
10 €  •  11. 3. 2024 21:46
Rado
50 €  •  11. 3. 2024 21:44
Kill'em all! Smrt Putlerovi! Slava Ukraini!
Milý darca
25 €  •  11. 3. 2024 21:33
Milý darca
43 €  •  11. 3. 2024 21:14
evvie
50 €  •  11. 3. 2024 21:13
Standing with Ukraine. Standing with you.
Veľkorysý darca
10 €  •  11. 3. 2024 20:53
Veľkorysý darca
25 €  •  11. 3. 2024 20:49
Veľkorysý darca
25 €  •  11. 3. 2024 20:47
Veľkorysý darca
25 €  •  11. 3. 2024 20:31
Láskavý darca
150 €  •  11. 3. 2024 19:00
Dobrosrdečný darca
25 €  •  11. 3. 2024 18:54
Veľkorysý darca
25 €  •  11. 3. 2024 18:52
Štedrý darca
100 €  •  11. 3. 2024 18:44
Milý darca
20 €  •  11. 3. 2024 18:33
Dobrosrdečný darca
50 €  •  11. 3. 2024 18:09
Dobročiný Darca
50 €  •  11. 3. 2024 18:07
Štedrý darca
25 €  •  11. 3. 2024 17:20
Dobročiný Darca
100 €  •  11. 3. 2024 16:42
Dobrosrdečný darca
10 €  •  11. 3. 2024 16:42
Milý darca
5 €  •  11. 3. 2024 16:26
Dobrosrdečný darca
5 €  •  11. 3. 2024 16:02
Dobrosrdečný darca
10 €  •  11. 3. 2024 15:42
Dobročiný Darca
10 €  •  11. 3. 2024 15:13
Miguel
30 €  •  11. 3. 2024 15:00
Nie všetci sme Zlováci. P.S.: Fico je zbabelec.
Milý darca
100 €  •  11. 3. 2024 14:38
Láskavý darca
25 €  •  11. 3. 2024 14:36
Láskavý darca
10 €  •  11. 3. 2024 14:34
Veľkorysý darca
50 €  •  11. 3. 2024 14:25
Darca, ktorý je za každú dobrost
30 €  •  11. 3. 2024 14:20
M.T.
50 €  •  11. 3. 2024 14:10
putinovi smrt a svetu mier
Milý darca
35 €  •  11. 3. 2024 14:06
Veľkorysý darca
95 €  •  11. 3. 2024 14:01
Darca, ktorý je za každú dobrost
100 €  •  11. 3. 2024 13:56
Láskavý darca
100 €  •  11. 3. 2024 13:56
Dobrosrdečný darca
25 €  •  11. 3. 2024 13:52
Oršula von kremljen
10 €  •  11. 3. 2024 13:48
Dosť bolo vrahov.
Veľkorysý darca
25 €  •  11. 3. 2024 13:43
Štedrý darca
25 €  •  11. 3. 2024 13:38
Láskavý darca
50 €  •  11. 3. 2024 13:33
Veľkorysý darca
25 €  •  11. 3. 2024 13:33
Eva
25 €  •  11. 3. 2024 13:09
Slava Ukraini
Yen
30 €  •  11. 3. 2024 11:40
გაუმარჯოს საქართველოს!
Miňo
50 €  •  10. 3. 2024 23:40
For Georgian national legion!!! Slava Ukrainy !
Sergio
10 €  •  10. 3. 2024 17:41
Vdaka hrdinovia.
California Cossack Fella
25 €  •  6. 3. 2024 21:40
Keep up the good work.
Peter
50 €  •  6. 3. 2024 15:15
Tatry pre Ukrajinu
Ľuba
30 €  •  5. 3. 2024 11:04
Sláva Ukrajine! Sláva Gruzínskej národnej légii! - Ďakujeme!!!! A prepáčte, prosím, za našich primitívnych politikov :-(
Darca
50 €  •  5. 3. 2024 9:16
Game of Drones
Michal
25 €  •  3. 3. 2024 17:29
FCK PTN
Magdalena
25 €  •  28. 2. 2024 18:39
Budeme Vas podporovat az do uplneho vitazstva
evvie
50 €  •  26. 2. 2024 21:37
For our brave wolves
tali
10 €  •  25. 2. 2024 15:08
FCK PTN
Mona
200 €  •  25. 2. 2024 13:14
RuSSom nasrat!!!
Timo
20 €  •  25. 2. 2024 11:27
Slava Ukraini!
Anonymus
25 €  •  24. 2. 2024 11:41
Thank you for your efforts
Claire NAFO
25 €  •  24. 2. 2024 7:19
Feed the wolves!
Cara Aloha
25 €  •  24. 2. 2024 1:52
Thank you for making it easy to offer support for these brave defenders! Ukraine will win! Feed The Wolves!
DedPutin
25 €  •  23. 2. 2024 23:05
Nafo nafo nafo
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  23. 2. 2024 13:24
Sláva Ukrajine
Zuzana Kovaľová
50 €  •  23. 2. 2024 12:07
Ďakujeme, že za nás bojujete. Nezabúdneme, neprestaneme, nevzdáme to. NIKDY.
Erik
10 €  •  23. 2. 2024 11:11
smrtrussku

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň